Eurowag podporuje

Naše společnost se neorientuje pouze na vytváření zisku. Jsme si vědomi širšího významu firem v lidské společnosti, a proto je nedílnou součástí naší filozofie také pomoc potřebným. S přihlédnutím k nejpalčivějších problémů dneška, W.A.G. cíleně a pravidelně vynakládá prostředky na podporu několika specifických projektů a charitativních aktivit.

Finančními prostředky podporujeme zejména protikorupční programy, projekty zasazující se o transparentní podnikání a rozvoj občanské společnosti. Druhým směrem pak jsou výukové aktivity dětí bez domova, či finanční podpora rodin, jenž ztratily otce při výkonu práce profesionálního řidiče.

Naše podpora byla směřována do následujících projektů a sdružení:

yourchance o.p.s.

Projekt „Začni správně“ – zaměřený na pomoc mladým lidem, kteří opouštějí dětské domovy, poskytuje individuální pomoc s adaptací na běžný život a mentoring.

Cesta domů

Sdružení poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, provozuje domácí hospic a poradnu pro nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny, přispívá ke společenským změnám s cílem zlepšit péči o lidi na konci života.

Lata - programy pro mládež a rodinu, z.ú.

Sdružení, jež skrze vyškoleného dobrovolníka poskytuje mladým lidem především vrstevnickou podporu, prostřednictvím níž jim pomáhá zvládat nepříznivé nebo ohrožující životní situace a posiluje jejich samostatnost.

Nadace TruckHelp

Nadace podporující rodiny, jež ztratily otce v rámci výkonu činnosti profesionálního řidiče.

Spolek Otec vlasti Karel IV., z.s.

Projekt „Živá historie do škol“ – cílem je probudit u dětí a mládeže zájem o historické období vlády Karla IV. a seznámit je hlouběji s odkazem tohoto panovníka evropského formátu.

Učená společnost České republiky

Občanské sdružení významných vědců, jehož cílem je podněcovat svobodné pěstování vědy, budit touhu po poznání a radost z něho, šířit vědecké poznatky mezi veřejnost, podporovat zvyšování úrovně vzdělanosti a tvůrčího, racionálního a lidsky odpovědného klimatu v České republice.

Innoversity

Studentská společnost, která zajišťuje soutěže studentských podnikatelských start-upů.

Kverulant

Organizace, která se snaží zdokonalit činnost veřejné správy a pomáhá řešit kauzy, v nichž se občané stali objektem bezpráví.

 

 

Kromě těchto organizací podporuje společnost W.A.G. také další aktivity v oblasti kultury a sportu. Touto cestou bychom chtěli také Vás požádat o pomoc výše zmíněným neziskovým organizacím a nadačním subjektům – pomůžete tak lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci a přispějete k pozitivním změnám v naší společnosti.